Софтуерно тестване

Какво е софтуерно тестване?

Софтуерното тестване цели да бъдат произведен качествен софтуер, без дефекти, който функционира спрямо очакванията. Тестването е процес, който оценява функционалността на дадена система, за да открие дали отговаря на предварително дефинираните изисквания или не. Идентифицираните дефекти биват коригирани и тествани докато може да се гарантира, че продуктът е без дефект. Може да се тества както цялостната работа на системата, така и отделни функционалности.
При тестването се идентифицират грешки, пропуски или липсващи изисквания в противоречие със заложените изисквания. Тя може да се извърши ръчно или с помощта на автоматизирани инструменти. Някои предпочитат тестването на софтуера като White Box и Black Box Testing.

Защо е важно софтуерът да бъде тестван?

Наличието на грешки в софтуера може да бъде скъпо и дори опасно, в зависимост от предназначението на самия софтуер. Грешките могат да доведат до финансови и човешки загуби. Затова софтуерното тестване на някои системи е от критична важност.
Можем да анализираме и остойностим наличието на грешки в дадена система или функционалност и спрямо това да степенуваме по приоритет.

С какво ще бъдат полезни обученията по софтуерно тестване на Вас и Вашия екип?

  • Ще повишат качеството и точността на тестовете;
  • Ще обогатят използваните практики за тестване, което ще спомогне за избор на по-подходящи тестове и по-ефективна работа;
  • Ще унифицират познанията и разбиранията на хората в екипа;
  • Ще представи цялостна картина за ролята и взаимодействието на тест-екипа с останалите екипи;
  • Ще подобри комуникацията на тест-екипа с останалите екипи в компанията;
  • Ще повиши цялостния капацитет на тест-екипа.
Румен Банов

Инструктор: Румен Банов
Румен Банов има над 30 години опит в Информационни Технологии и над 20 години в софтуерно тестване. От 2001 г. насам се занимава и с управление на софтуерни проекти от различен мащаб. В продължение на 3 мандата е член на УС на BASSCOM (Bulgarian Association of Software Companies), хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика и Лидер на групата по качеството към АSE (Association of Software Engineers).
Румен е професионалист с широк обхват от опит, знания, умения и е отличен лектор. Следната му оценка от нашите курсисти е 8.94 при средно за EMEA 7.45. Вижте пълния профил на Румен.

Получавайте новини за ИТ и бизнес обучения от Ню Харайзънс

Запишете се