Условия за ползване

Условия за ползване – Ню Харайзънс България

Моля, прочетете внимателно тези „Условия за ползване“ („Споразумение“) преди да използвате услугите на New Horizons Bulgaria („Услуга“). Споразумението се сключва между Вас („Вие“, „Ваш“, „Участник“, „Курсист“, „Студент“ или „Клиент“) и „НХ България“ ЕООД („New Horizons“, „New Horizons Bulgaria“).

Като използвате този уебсайт и/или услугите на New Horizons, Вие изразявате съгласието си с тези „Условия за ползване“. Ако не сте съгласни с тези „Условия за ползване“, не използвайте този уебсайт и/или услугите на New Horizons. New Horizons може да променя настоящите „Условия за ползване“ по всяко време и тези промени ще влязат в сила на датата, на която обновените „Условия за ползване“ са публикувани на този уебсайт. Използването на уебсайта или услугите, след като тези промени са влезли в сила, означава приемане на тези промени.

Условия за ползване

Всички цени на обученията, публикувани в уеб ресурсите на New Horizons, са без ДДС, което означава, че подлежат на облагане с данък върху добавената стойност с данъчната ставка, съответстваща на българското законодателство.

Неплащането на цената на курса на уговорената падежна дата ще доведе до анулиране на всички настоящи и бъдещи записвания в обучение.

Удостоверение за завършено обучение се дава само на курсисти, които са посетили поне 80% от курса.

Участниците в обучението трябва да притежават необходимите предварителни знания и опит, описани в учебната програма на съответното обучение.

New Horizons си запазва правото да отложи или отмени обучението или други мероприятия при недостиг на необходимия минимален брой участници, при отсъствие на водещия на обучението лектор поради непредвидени обстоятелства или други наложителни причини. В такива случаи съответните студенти ще бъдат уведомени своевременно и ще им бъде предложена алтернатива, ако е възможно, или ще им бъдат възстановени заплатените суми.

Ако предоставянето на услугата стане невъзможно поради форсмажорни обстоятелства, възстановяването на заплатените суми е изключено.

New Horizons си запазва правото без предизвестие да актуализира или адаптира съдържанието на обучението във връзка с промените, публикувани от вендора.

Участникът в обучението декларира, че приема събирането и обработването на лични данни, доколкото е необходимо за изпълнение на договора за обучение.

Клиентът разбира, че подписаният договор за обучение представлява споразумение между New Horizons и неговата компания, която носи отговорност за навременното плащане на обучението. Всички отстъпки в договора за обучение са невалидни, ако някои обучения, включени в договора, бъдат анулирани. New Horizons гарантира предоставянето само онези услуги, които са посочени в споразумението.

Клиентът се съгласява да не наема служители на New Horizons в рамките на 1 година след завършване на обучение, за което е бил сключен договора.

Политика за посещение на обучение

Ако курсистът закъснее с 15 минути за първата учебна сесия, има риск мястото му в обучението да бъде предоставено на резервен курсист.

Ако курсистът закъснее с 30 минути или повече за първата учебна сесия, той ще трябва да се яви на друга дата на обучението.

Курсистите носят отговорността за потвърждаване на присъствието си.

Повторното явяване на курса е разрешено в рамките на 6 месеца след края на курса. Когато курсистът реши да премине курса отново, той ще бъде записан като резервен курсист и мястото му ще бъде потвърдено при наличие на свободни места в съответния курс. Курсистът, който се явява повторно, трябва да носи със себе си предоставените му по-рано учебни материали. Възможно е да бъдат наложени допълнителни такси (такса LMS и/или такса за достъп до лабораторни постановки и т.н.).

* Забележка: Датите за провеждане на отворените учебни групи подлежат на промяна.

Политика за отменяне/презаписване

Ако курсистът, който е записан в обучение, иска да отмени участието си, той трябва да уведоми New Horizons Bulgaria възможно най-скоро преди началото на обучението на телефон +359 885 666 815 и да изпрати имейл уведомление до office@newhorizons.bg, за да бъде избегнато плащане на неустойки.

За отворените учебни групи е необходимо да бъде изпратено предизвестие от 10 (десет) работни дни за отмяна или пренасрочване на курс без допълнителни неустойки.

В случай на неявяване или анулиране с по-малко от 10 (десет) работни дни преди датата на началото на първата сесия, 100% от цената на курса ще бъде дължима на датата, посочена в оригиналната фактура. Ако курсът е платен с купони/ваучери, тези купони/ваучери ще бъдат анулирани.

В случай че явяването на сертификационния изпит е включено като част от обучението, курсистът трябва да се яви на изпита в рамките на следващите 6 (шест) месеца след началото на курса. Ако неговият ваучер за изпит не бъде използван в рамките на 6 (шест) месеца, такъв ваучер за изпит изтича и студентът трябва сам да закупи нов изпит директно от уебсайта на изпитния доставчик, или да се свърже с New Horizons Bulgaria за закупуване на нов изпитен ваучер.

Специализиран курс, обучение на място или политика за отменяне/пренасрочване на наема на стая

Ако клиентът желае да отмени доставката на курс в неговия офис, провеждане на специализиран курс или наемане на класна стая, той трябва да уведоми New Horizons Bulgaria възможно най-скоро на телефон +359 885 666 815 и да изпрати имейл известие на office@newhorizons.bg, за да бъде избегнато плащане на неустойки .

Ако уведомлението за анулиране е изпратено по-малко от 15 (петнадесет) работни дни преди уговорената дата, 100% от цената на обучението ще бъде дължима на датата, посочена в оригиналната фактура.

Online Anytime (OLA) политика за анулиране/записване

Ключовете за достъп към платформата Online Anytime (OLA) се активират след заплащането им и са валидни за 1 (един) потребител. Веднъж активиран ключ, той не може да бъде отменен. Ключовете са валидни само за лицето, посочено във фактурата и не могат да се прехвърлят. Срокът за достъп започва от датата на фактурата и приключва 12 (дванадесет) месеца по-късно.

Политика за неявяване

Ако курсистът не уведоми за намерението си да отмени участието си в обучението, това ще доведе до таксуване на компанията му със 100% от цената на курса.

Политика за възстановяване на сума

New Horizons Bulgaria може да възстанови платената стойност на курса, само ако известието за анулиране е изпратено от курсист в рамките на срока, посочен в раздел „ПОЛИТИКА ЗА ОТМЕНЯНЕ/ПРЕЗАПИСВАНЕ“.

Политика за обжалване

Тази политика е насочена към кандидати, които са записани или са получили одобрена от PeopleCert сертификация и които желаят да обжалват решение, взето от New Horizons Bulgaria. Политиката определя процеса, който трябва да следвате, когато изпращате жалби до нас и процеса, който ние ще следваме, когато отговаряме на Вашите жалби. Тази политика, също така, ще се използва и от нашия персонал, за да гарантираме, че той ще се справи с всички обжалвания по надлежен начин.

Кандидатите трябва първо да преминат през процеса на обжалване към New Horizons Bulgaria, преди да насочат въпроса до PeopleCert.

- Споразумения за преглед

Ние ще преглеждаме политиката ежегодно и ще я променяме, когато е необходимо, за да може тя да отговаря на очакванията на клиентите, или на насоките за добри практики, публикувани от PeopleCert (например за привеждане в съответствие с всеки процес на обжалване и оплакване, установен от съответните регулаторни органи).

- Видове обжалвания

По-долу сме изброили примерни „видове“ обжалвания, които кандидатът може да отправи към New Horizons Bulgaria:
  • жалби от кандидати във връзка с изпит, поради това че не сме прилагали процедурите последователно, или че процедурите не са били следвани правилно и справедливо;
  • жалби от кандидати, свързани с решение, взето от New Horizons Bulgaria след разследване на жалба на кандидат;
  • жалби от кандидати, свързани с решение, взето от New Horizons България след разследване на поведението на кандидата при явяване на изпит на PeopleCert.

- Процес на обжалване

Процесът на обжалване се състои от 3 етапа, както е посочено по-долу:

Етап 1:

Кандидатът трябва да подаде жалбата си писмено до New Horizons Bulgaria. Тя трябва да съдържа следната минимална информация и да бъде изпратена на office@newhorizons.bg:
  • име на кандидата и уникален PeopleCert номер на кандидата;
  • заглавие на сертификацията на PeopleCert, за която се отнася жалбата;
  • пълни подробности за естеството на жалбата;
  • всички доказателства в подкрепа на жалбата.

Етап 2:

След като обжалването бъде получено от New Horizons Bulgaria, то ще бъде разгледано вътрешно от мениджъра на тестовия център и мениджъра на обученията. Ще се стремим да прегледаме и да отговорим изцяло на Вашето обжалване в рамките на 15 работни дни, но имайте предвид, че в някои случаи процесите на преглед могат да отнемат повече време, например, ако се изисква интервю с кандидат и/или допълнително проучване на ситуацията. В такива случаи ние ще се свържем с Вас, за да ви информирае за актуалния график на работа на тестовия център. Ние гарантираме, че персоналът на New Horizons Bulgaria, отговорен за разследването на жалбата, е обучен надлежно, има необходимите компетенции и не е имал отношение или личен интерес към разследвания случай.

След разглеждане на жалбата ще изпратим електронно писмо до жалбоподателя с подробности за нашето решение.

След това ще имате 10 работни дни, за да определите дали приемате това решение, или желаете да се обърнете към PeopleCert, за да продължите процеса на обжалване.

Етап 3:

Ако след окончателното решение все още не сте доволен/доволна, тогава трябва да следвате процеса на обжалване, подробно описан от PeopleCert в Политиката на обжалване на Peoplecert.

Актуализация на условията за ползване

Тези „Условия за ползване“ са били актуализирани последно на 22 октомври 2023 г. Възможно е да правим промени в „Условията за ползване“ при промяна в законодателството или в нашите работни процеси.